มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ  Universiti Utara Malaysia ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (http://iss.tlgateway.edu.my/) ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

KEYNOTE

หัวข้อ วิทยากร
(re)thinking education: what lies ahead? Arminas Varanauskas
Executive Director of Knowledge Economy Forum (KEF), a professional non-profit for research, innovation and education areas. Vilnius, Lithuania. Former advisor to Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania and a Member of Lithuania Education Council Under Parliament.
Digital Credential to Revolutionize Higher Education Prof. Dr. Abd Karim Alias
Universiti Sains Malaysia

PLENARY SPEAKER

หัวข้อ วิทยากร
STEM IN HIGHER EDUCATION รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

WORKSHOP

หัวข้อ วิทยากร
STEM in Higher Education: Training of the trainers ดร.ธเนศ ปานรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Developing Work Integrated Learning รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณสุนทร บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Developing Growth Mindset in HE Students รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Innovation Producing Learning รองศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Automatic Digital Portfolio using Openlearning Platform Mr. Adam Brimo
CEO & Founder OpenLearning.com
Designing & Delivering a Future Proof Curriculum Assoc. Prof. Ts. Dr. Muhamad Shahbani Abu Bakar
Universiti Utara Malaysia