ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ

 คลิปวิดีโอบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference
รวมภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

 

 แบบประเมินและประกาศนียบัตร

 

ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร

 

  ขั้นตอนการทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร

1. คลิกปุ่ม “ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร” หน้าต่างจะแสดงแบบประเมินผลของงานประชุมฯ

2. ทำแบบประเมินโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ส่ง” หรือ “SUBMIT”

3. หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้น หน้าต่างจะแสดง “LINK” คลิกเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร (E-Certificate)

 

ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร

 กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย

ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย update 7 ธค.61

 เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
– ทางรอดของอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
– Developing Entrepreneurship Competency โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณปริม จิตจรุงพร
กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย
ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
– Workshop 1: Enhancing Digital Learning Ecosystem with Google โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค
– Workshop 2: Educational Technology 4.0 โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
– Workshop 3: Games Based Learning โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Workshop 4: Massive Open Online Course (MOOC) โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– Workshop 5: OBE and Assessment of Learning Outcome โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
– Workshop 6: Design Thinking โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561
– Exploration a New Entrepreneurship Education Model in the New Economic Era: Experience from Shantou University in China โดย Prof.Dr.Qiang LIANG
Shantou University Business School, Shantou University in Guangdong, People’s Republic of China (PRC)
– Technology Enhanced Learning in Times of Change โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค

 

 

  ขอแจ้งปิดระบบการลงทะเบียน
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถแจ้งชื่อได้ที่
ฝ่ายลงทะเบียน โทร. 0 7428 9209 และ 0 7428 9221

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 Poster Template

Download Poster Template

 Workshop

หัวข้อ วิทยากร
Workshop 1:
Enhancing Digital Learning ecosystem with Google

ผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook และ Smartphone มาเข้าร่วม Workshop

ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเซียแปซิฟิค
Workshop 2:
Educational Technology 4.0

 Abstract

 การเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
Workshop 3:
Games Based Learning

Abstract

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Workshop 4:
Massive Open Online Course (MOOC)

ผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเข้าร่วม Workshop

ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Workshop 5:
OBE and Assessment of Learning Outcome
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิบการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Workshop 6:
Design Thinking
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

สามารถเลือกเข้าร่วม Workshop ได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (แต่ละหัวข้อจำกัดจำนวนที่นั่ง 60 ท่าน)

หมายเหตุ   นอกจากนี้ ทางผู้จัดจะแจก login และ password ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าใช้งานระบบ Internet Wifi  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิมพ์ URL เพื่อเข้าใช้งานได้ที่  https://login.psu.ac.th/