เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
– ทางรอดของอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
– Developing Entrepreneurship Competency โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณปริม จิตจรุงพร
กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย
ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
– Workshop 1: Enhancing Digital Learning Ecosystem with Google โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค
– Workshop 2: Educational Technology 4.0 โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
– Workshop 3: Games Based Learning โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Workshop 4: Massive Open Online Course (MOOC) โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– Workshop 5: OBE and Assessment of Learning Outcome โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
– Workshop 6: Design Thinking โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561
– Exploration a New Entrepreneurship Education Model in the New Economic Era: Experience from Shantou University in China โดย Prof.Dr.Qiang LIANG
Shantou University Business School, Shantou University in Guangdong, People’s Republic of China (PRC)
– Technology Enhanced Learning in Times of Change โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค

 

 

  ขอแจ้งปิดระบบการลงทะเบียน
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถแจ้งชื่อได้ที่
ฝ่ายลงทะเบียน โทร. 0 7428 9209 และ 0 7428 9221

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 Poster Template

Download Poster Template

 Workshop

หัวข้อ วิทยากร
Workshop 1:
Enhancing Digital Learning ecosystem with Google

ผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook และ Smartphone มาเข้าร่วม Workshop

ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเซียแปซิฟิค
Workshop 2:
Educational Technology 4.0

 Abstract

 การเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
Workshop 3:
Games Based Learning

Abstract

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Workshop 4:
Massive Open Online Course (MOOC)

ผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเข้าร่วม Workshop

ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Workshop 5:
OBE and Assessment of Learning Outcome
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิบการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Workshop 6:
Design Thinking
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

สามารถเลือกเข้าร่วม Workshop ได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (แต่ละหัวข้อจำกัดจำนวนที่นั่ง 60 ท่าน)

หมายเหตุ   นอกจากนี้ ทางผู้จัดจะแจก login และ password ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าใช้งานระบบ Internet Wifi  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิมพ์ URL เพื่อเข้าใช้งานได้ที่  https://login.psu.ac.th/