The 7th PSU Education Conference, 2018


Higher Education for All: Surviving in Times of Change

- หากท่านมีบัญชีสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุม คลิก เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
- หากไม่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้า:   *
ชื่อ:   *
นามสกุล:   *
ระดับการศึกษาสูงสุด:   *
ตำแหน่งทางวิชาการ:   *
คณะ / หน่วยงาน:   *
มหาวิทยาลัย / สังกัด:   *
โทรศัพท์:   *
อีเมล:   *
 
ข้อมูลการลงทะเบียน


ประเภทการลงทะเบียน:   *
ประเภทอาหาร:   *
Workshop:   *
 
หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน:   *
  ข้อกำหนดการอัพโหลดเอกสาร:
1. ประเภทเอกสารต้องเป็น .pdf เท่านั้น
2. ขนาดเอกสารต้องไม่เกิน 1 MB
สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ให้ใช้หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น บัตรบุคลากร / บัตรนักศึกษา
 
ชื่อ / ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ:
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน รับได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างานประชุมวิชาการ