เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
– ทางรอดของอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
– Developing Entrepreneurship Competency โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณปริม จิตจรุงพร
กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย
ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
– Workshop 1: Enhancing Digital Learning Ecosystem with Google โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค
– Workshop 2: Educational Technology 4.0 โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
– Workshop 3: Games Based Learning โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Workshop 4: Massive Open Online Course (MOOC) โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– Workshop 5: OBE and Assessment of Learning Outcome โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
– Workshop 6: Design Thinking โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561
– Exploration a New Entrepreneurship Education Model in the New Economic Era: Experience from Shantou University in China โดย Prof.Dr.Qiang LIANG
Shantou University Business School, Shantou University in Guangdong, People’s Republic of China (PRC)
– Technology Enhanced Learning in Times of Change โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเชียแปซิฟิค