Proceedings Book

กรณีผลงานได้รับการตีพิมพ์ และผู้ส่งผลงานได้มานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้
ผลงานดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings Online