การลงทะเบียน

  อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตรา early bird
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 62
อัตรา regular
1 – 30 พ.ย. 62
อัตรา onsite
12–13 ธ.ค. 62
นักศึกษาภายในประเทศ 1,500 2,000 2,000
บุคคลทั่วไปภายในประเทศ 1,800 2,200 2,500
ผู้เข้าร่วมต่างประเทศ USD 100 USD 150 USD 200

  สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
  สามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับการตอบรับ ลงทะเบียนในอัตราเดียว คือ อัตรา early bird จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมกระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

ระบบการลงทะเบียน Online จะปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมวิชาการหลังจากนี้ สามารถลงทะเบียนได้ในอัตรา Onsite ที่หน้างาน

 

  การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: PSU EDUCATION CONFERENCE
เลขที่บัญชี: 565-482973-3
กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน