การลงทะเบียน

  อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตรา early bird
1 ก.ย. – 15 พ.ย. 61
อัตรา regular
16 พ.ย. – 12 ธ.ค. 61
อัตรา onsite
13 – 14 ธ.ค. 61
นักศึกษา 1,500 2,000 2,000
บุคคลทั่วไป 1,800 2,200 2,500

  สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
  อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมกระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

 

  การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: PSU EDUCATION CONFERENCE
เลขที่บัญชี: 565-482973-3
กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐาน