การลงทะเบียน - งานประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference | www.psued.org

การลงทะเบียน

  อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตรา early bird
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 62
อัตรา regular
1 – 30 พ.ย. 62
อัตรา onsite
12–13 ธ.ค. 62
นักศึกษา 1,500 2,000 2,000
บุคคลทั่วไป 1,800 2,200 2,500
ผู้เข้าร่วมต่างประเทศ $100 $150 $200

  สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
  สามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับการตอบรับ ลงทะเบียนในอัตราเดียว คือ อัตรา early bird
  อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมกระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

 

  การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: PSU EDUCATION CONFERENCE
เลขที่บัญชี: 565-482973-3
กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐาน