กำหนดการ

  กำหนดการในวันจัดงานประชุม ฯ

  กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับเต็ม

วันที่ กิจกรรม
1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 เปิดรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract)  ทางเว็บไซต์   และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)
1 – 30 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนอัตรา Early Bird สำหรับผู้นำเสนอผลงานทางเว็บไซต์
1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2562 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
20 พฤศจิกายน 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
30 พฤศจิกายน 2562 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการแก้ไข

 

  กำหนดการลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

วันที่ กิจกรรม
1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนอัตรา Early Bird
1 – 30 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนอัตรา Regular
12 – 13 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนอัตรา Onsite
12 – 13 ธันวาคม 2562 งานประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)
The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019
“Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”