การส่งผลงาน - งานประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference | www.psued.org

การส่งผลงาน

  การนำเสนอแบบบทคัดย่อเท่านั้น (Abstract only)

 • ต้องจัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
 • ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ font ขนาด 14 pt
 • กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
 • ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
 • คำสำคัญ (Keywords) : 3-5 คำ

 

 

 

  การนำเสนอแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

 • บทความมีความยาวไม่เกิน 8-10 หน้า (รวมรูปและตาราง) พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 pt ไม่เอน และไม่เว้นบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด มีขนาดหน้าพิมพ์ A4 และระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา 2.5 ซม. ขอบบนและล่าง 2.5 ซม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 0.75 ซม.
 • การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้เลขกำกับและหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
 • ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อความให้เขียนโดยใช้ตามหลักบรรณานุกรมแบบ APA
 • ตารางและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจน ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมโดยให้เห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน (ตัวอย่างดังที่ปรากฏใน template)
 • บทความจะต้องส่งในรูปของ Microsoft Word file (*.docx)
 • บทความฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  1) ชื่อเรื่อง
  2) ชื่อคณะผู้วิจัย (ไม่มีคำนำหน้าชื่อ)
  3) ผู้วิจัยหลัก ใช้ ” * ” ท้ายชื่อ corresponding author
  4) คณะผู้วิจัย ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย
  5) สถานที่ทำงานและที่อยู่
  6) บทคัดย่อ
  7) คำสำคัญ
  8) บทนำ
  9) วัตถุประสงค์
  10) สมมติฐานของการวิจัย
  11) กรอบแนวคิด
  12) ระเบียบวิธีการวิจัย
  13) ผลและอภิปราย
  14) สรุปผลการวิจัย
  15) ข้อเสนอแนะ
  16) รายการอ้างอิง

 

 

  เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนำเสนอ

 1. ผลงานมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นการประชุม
 2. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานต้นฉบับ (Original Research Article) ไม่เคยตีพิมพ์และนำเสนอมาก่อน
 3. หากผลงานวิจัยในการนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัย โปรดระบุในบทคัดย่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
 4. บทคัดย่องานวิจัยมีเนื้อหาครอบคลุม
  (1) ความเป็นมาโดยย่อ (Background)
  (2) วัตถุประสงค์ (Objectives)
  (3) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)
  (4) ผลการศึกษา (Results)
  (5) สรุป (Conclusion)
  และคำสำคัญ (Keywords)
 5. ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบ/โมเดล ทางการศึกษา ฯ) อาจได้รับการพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 6. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) มีจำนวนไม่เกิน 250 คำ
  จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดตาม template