การส่งผลงาน

การส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุม ฯ

 

  กรณีส่งผลงานแบบบทคัดย่อเท่านั้น (Abstract Only)

 1.  ลงทะเบียนนำเสนอผลงานตาม link ข้างต้น
 2.  ส่งบทคัดย่อ   โดยบทคัดย่อต้องดำเนินการ ดังนี้
  • จัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ  โดยยังไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (หากมี)
  • ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ Font ขนาด 18 pt   ส่วนอื่นใช้ Font ขนาด 14 pt
  • กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม  จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
  • ครอบคลุมความเป็นมา  วัตถุประสงค์ วิธีการ  ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
  • คำสำคัญ (Keywords) :  3 – 5 คำ
 1.  เมื่อบทคัดย่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้นำเสนอผลงานจึงจะส่งบทคัดย่อที่ตอบรับแล้วนั้น พร้อมระบุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (หากมี) โดยบทคัดย่อดังกล่าว ต้องเป็นไปตามรูปแบบ Template  ของการประชุมในครั้งนี้
 1.  สามารถ  Download Template  ของบทคัดย่อได้ที่นี่
  • ต้องจัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
  • ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ font ขนาด 14 pt
  • กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
  • ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
  • คำสำคัญ (Keywords) : 3-5 คำ
Download Abstract Template

 

  กรณีส่งผลงานแบบบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

 1. ลงทะเบียนนำเสนอผลงานตาม link ข้างต้น
 2. ส่งบทคัดย่อ โดยบทคัดย่อต้องดำเนินการ ดังนี้
  จัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ โดยยังไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (หากมี)
  ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ Font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ Font ขนาด 14 pt
  กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
  ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
  คำสำคัญ (Keywords) : 3 – 5 คำ
 3. เมื่อบทคัดย่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้นำเสนอผลงานจึงจะส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม กลับมาภายในวันที่
  10 พฤศจิกายน 2562 โดยบทความวิจัยฉบับเต็มที่ส่งมาในครั้งนี้ ยังไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย (หากมี)
 4. เมื่อบทความวิจัยฉบับเต็มได้รับการตอบรับแล้ว ผู้นำเสนอผลงานจึงจะส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการ
  ตอบรับแล้วนั้น พร้อมระบุชื่อผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย (หากมี) กลับมาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  โดยบทความวิจัยฉบับเต็มดังกล่าว ต้องเป็นไปตามรูปแบบ Template ของการประชุมในครั้งนี้
 5. สามารถ Download Template ของบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่นี่ download full paper template
 6. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ต้องดำเนินการ ดังนี้
  • บทความมีความยาวไม่เกิน 8-10 หน้า (รวมรูปและตาราง) พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New
   ขนาด 14 pt ไม่เอน และไม่เว้นบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด มีขนาดหน้าพิมพ์ A4 และระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา 2.5 ซม. ขอบบนและล่าง 2.5 ซม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 0.75 ซม.
  • การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้เลขกำกับและหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
  • ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อความให้เขียนโดยใช้ตามหลักบรรณานุกรมแบบ APA
  • ตารางและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจน ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมโดยให้เห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน (ตัวอย่างดังที่ปรากฏใน Template)
  • บทความจะต้องส่งในรูปของ Microsoft Word file (*.docx)
  • บทความฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
   1) ชื่อเรื่อง
   2) ชื่อคณะผู้วิจัย (ไม่มีคำนำหน้าชื่อ)
   3) ผู้วิจัยหลัก ใช้ ” * ” ท้ายชื่อ corresponding author
   4) คณะผู้วิจัย ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย
   5) สถานที่ทำงานและที่อยู่
   6) บทคัดย่อ
   7) คำสำคัญ
   8) บทนำ
   9) วัตถุประสงค์
   10) สมมติฐานของการวิจัย
   11) กรอบแนวคิด
   12) ระเบียบวิธีการวิจัย
   13) ผลและอภิปราย
   14) สรุปผลการวิจัย
   15) ข้อเสนอแนะ
   16) รายการอ้างอิง
Download Full Paper Template

 

  เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนำเสนอ

 1. ผลงานมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นการประชุม
 2. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานต้นฉบับ (Original work)
 3. หากผลงานวิจัยในการนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัย โปรดระบุในบทคัดย่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
 4. บทคัดย่องานวิจัยมีเนื้อหาครอบคลุม
  (1) ความเป็นมาโดยย่อ (Background)
  (2) วัตถุประสงค์ (Objectives)
  (3) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)
  (4) ผลการศึกษา (Results)
  (5) สรุป (Conclusion)
  และคำสำคัญ (Keywords)
 5. ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบ/โมเดล ทางการศึกษา ฯ) อาจได้รับการพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม
 6. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) มีจำนวนไม่เกิน 250 คำ
  จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดตาม template

 

  กรณีที่ผลงานได้รับการตอบรับแล้ว ขอให้ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ ที่นี่

กรณีผลงานได้รับการตีพิมพ์ และผู้ส่งผลงานได้มานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding Online