สถานที่จัด - งานประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference | www.psued.org

สถานที่จัด

แผนที่

  Conference Hall – ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (The 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center)